Statuten

STATUTEN van de ’s-Gravendeelse Tennis Club vastgelegd volgens notariële akte van 1 november 2011

Artikel 1: Naam

1. De vereniging draagt de naam ’s-Gravendeelse Tennis Club en is opgericht op zeventien februari negentien honderd vijf en zestig.

Artikel 2: Zetel

1. De vereniging is gevestigd te ’s-Gravendeel, gemeente Binnenmaas.

Artikel 3: Doel

1. De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen KNLTB).

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door : a. zich aan te sluiten bij de KNLTB b. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel c. het vormen van een band tussen haar leden d. het propageren van het tennisspel e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging g. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities h. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden

Artikel 4: Leden

1. De vereniging kent: a. Seniorleden b. Juniorleden c. Ereleden d. Leden van verdienste e. Ondersteunende leden

2.  Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

3. Juniorleden zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

4. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering.

5. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen, die door de vereniging als ondersteunend lid zijn toegelaten. Ondersteunende leden hebben niet het recht te tennissen op de banen van de vereniging, maar hebben wel het recht deel te nemen aan andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.

6. Ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet mitsdien hebben zij - behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 13 lid 3 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Ondersteunende leden mogen een algemene vergadering bijwonen en daar het woord voeren.

Artikel 5: Aanmelding en toelating

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.

2. Bij niet-toelating door het bestuur van seniorlid, juniorlid of ondersteunend lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Seniorleden en juniorleden machtigen de vereniging om hen aan te melden als lid bij de KNLTB.

4. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de KNLTB.

5. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende de periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn.

Artikel 6: Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: a. Door het overlijden van het lid b. Door opzegging door het lid aan het bestuur. Deze opzegging dient schriftelijk of digitaal te geschieden c. Door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan : - wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld - wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt - wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest - alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren d. Door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt

2. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid eindigt het lidmaatschap bij het einde van het verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij behoudt het recht deze vergadering bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen voor zover het dit beroep betreft. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

7. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Artikel 7: Schorsing

1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of reglementen van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.

3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

Artikel 8: Contributie

1. De seniorleden, de juniorleden, ondersteunende leden en leden van verdienste moeten een jaarlijkse contributie betalen. De hoogte van de contributie wordt door de algemene vergadering per categorie vastgesteld.

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden senior- en juniorleden een entreegeld moeten betalen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de contributie.

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot betaling van contributie en/of entreegelden te verlenen aan seniorleden, juniorleden, ondersteunende leden en leden van verdienste.

5. Alle leden betalen de KNLTB contributie. Deze contributie is in de lid 1 van dit artikel bedoelde contributie begrepen en zal door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB worden afgedragen.

6. De vereniging kan alleen door een besluit van de algemene vergadering verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.

Artikel 9: Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Met inachtneming van het voorgaande stelt de algemene vergadering het aantal bestuursleden vast.

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering. Verkiesbaar en benoembaar zijn alleen seniorleden, ereleden en leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij de KNLTB hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt: - door ontslag verleend door de algemene vergadering - door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging - als het bestuurslid zijn functie neerlegt

5. Indien het bestuur bestaat uit minder dan drie leden, blijven de bestuursleden tezamen, casu quo blijft het enige bestuurslid als bestuur een bevoegd orgaan vormen. Het bestuur is alsdan verplicht ten spoedigste een algemene vergadering te beleggen teneinde te voorzien in de bestaande vacature(s).

6. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen

Artikel 10: Taak en bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur bestuurt de vereniging. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vereniging wordt tevens vertegenwoordigd door : - de voorzitter tezamen met de secretaris - de voorzitter tezamen met de penningmeester - de secretaris tezamen met de penningmeester

2. Met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd tot: a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering werkt tegen derden.

3. Met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd tot: a. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis onbepaald is of een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaat b. het aangaan van een overeenkomst inhoudende het verlenen aan de vereniging van een (bank)krediet c. het aangaan van een geldleenovereenkomst d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen leiden. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering werkt niet tegen derden.

Artikel 11: Rekening en verantwoording

1. Het verenigingsjaar loopt vanaf één november tot en met eenendertig oktober.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks wordt in de maand januari of februari een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beheer. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van een van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie -de kascommissie- onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen door de benoeming van een andere kascommissie.

7. De vereniging is verplicht de in dit artikel genoemde bescheiden ten minste zeven jaren te bewaren.

Artikel 12: Algemene vergadering

1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan anderen zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: - notulen van de laatst gehouden algemene vergadering - het jaarverslag als bedoeld in artikel 11 lid 3 van deze statuten - het verslag van de kascommissie - de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 11 lid 3 van deze statuten - de benoeming van de kascommissie - de begroting van het lopende verenigingsjaar

Artikel 13: Bijeenroeping algemene vergadering

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, tenzij bij deze statuten een andere termijn is voorgeschreven. De oproeping van de leden ter vergadering geschiedt ter keuze van de oproeper schriftelijk of digitaal aan het (e-mail, casu quo digitale) adres dat het lid aan de vereniging heeft opgegeven.

2. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het bestuur daartoe door de wet of statuten verplicht is.

3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, indien tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden het bestuur daar schriftelijk om verzoekt. De algemene vergadering moet worden gehouden binnen een termijn van vier weken na gedaan verzoek. Indien het bestuur binnen twee weken na voormeld verzoek geen algemene vergadering heeft uitgeschreven, kunnen verzoekers zelf overgaan tot oproeping ter vergadering.

Artikel 14: Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang tot de algemene vergadering hebben geschorste leden. Geschorste leden behouden evenwel het recht op de algemene vergadering waar hun schorsing wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.

2. Over toelating van anderen tot de algemene vergadering beslist de algemene vergadering.

3. Ieder seniorlid, juniorlid, erelid of lid van verdienste heeft één stem. Juniorleden kunnen op de vergadering niet zelf hun stem uitbrengen. Zij worden op de vergadering vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger of hun wettelijke vertegenwoordigers tezamen.

4. Het is niet toegestaan zijn stem bij volmacht te doen uitbrengen.

Artikel 15: Voorzitterschap en notulen

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan zal de algemene vergadering worden geleid door een bestuurslid, aangewezen door het bestuur. In alle andere gevallen voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuur of door een ander door de voorzitter van de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. Deze notulen worden na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en notulist van die vergadering vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 13 van deze statuten kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken.

Artikel 16: Besluitvorming

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

2. Indien bij verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen hebben gekregen. Als de stemmen staken beslist het lot.

3. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of twee van de aanwezige stemgerechtigde leden tezamen een schriftelijke stemming verlangen

4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

Artikel 17: Statutenwijziging

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste twee weken tevoren heeft plaatsgehad. Bij deze oproeping moet de tekst van de voorgestelde wijzigingen van de statuten worden bijgesloten.

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is minder dan tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering moet worden gehouden in een periode niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de oorspronkelijke vergadering. In deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen met betrekking tot het wijzigen van de statuten, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en: b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 18: Ontbinding en vereffening

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 17 lid 1 en lid 2 van deze statuten is overeenkomstig van toepassing.

2. De vereffening van het vermogen van de vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding van de vereniging een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3. Het batig saldo na vereffening komt ten goede aan de tennissport en wel op de wijze als de algemene vergadering zal besluiten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 673 2400

Adres

Schenkeltje 27-29
3295 KK 's-Gravendeel

KVK-nummer

40321210