Privacy verklaring

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van ‘s-Gravendeelse Tennis Club, gevestigd te ‘s-Gravendeel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321210, hierna te noemen: ‘de Tennis Club’ of ‘wij’.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Uw vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacy verklaring kunt per e-mail sturen naar: [email protected]

 

In onderstaande overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u vastleggen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

__________________________________________________________________________________

Doel

Aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Welke persoonsgegevens

     Voornaam

     Achternaam

     Adres

     Geboortedatum

     Geslacht

     Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

     E-mailadres

     KNLTB Bondsnummer

     Soort lid

     Startdatum lidmaatschap

     Betalingsgegevens

     VAR-certificaat behaald

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Gebruikers

Ledenadministratie, KNLTB

__________________________________________________________________________________

Doel

Administratie

Welke persoonsgegevens

     Voornaam

     Achternaam

     Adres

     Geboortedatum

     Geslacht

     Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

     E-mailadres

     KNLTB Bondsnummer

     Soort lid

     Startdatum lidmaatschap

     Betalingsgegevens

     VAR-certificaat behaald

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

Gebruikers

Penningmeester

__________________________________________________________________________________

Doel

Versturen interne (digitale) berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten

Welke persoonsgegevens

     Voornaam

     Achternaam

     Adres

     Geboortedatum/Leeftijd

     E-mail adres

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot maximaal 6 maanden na beëindiging

Gebruikers

Ledenadministrateur

__________________________________________________________________________________

Doel

Versturen externe digitale berichten, waaronder berichten en informatie van sponsoren, KNLTB, andere tennisverenigingen

Welke persoonsgegevens

     Voornaam

     Achternaam

     Geboortedatum/Leeftijd

     E-mailadres

Grondslag

Toestemming

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Gebruikers

Ledenadministrateur

__________________________________________________________________________________

Doel

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis

Welke persoonsgegevens

     Voornaam

     Achternaam

     Adres

     Telefoonnummer

     Geslacht

     Geboortedatum/Leeftijd

     E-mailadres

Grondslag                        

Toestemming

Bewaartermijn                      

Zolang toestemming niet is teruggetrokken

Gebruikers

Secretaris/ledenadministratie

__________________________________________________________________________________

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Tennis Club uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Tennis Club met u heeft, tenzij de Tennis Club wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het bovenstaande overzicht vindt u de situaties waarin persoonsgegevens op basis van uitvoering van de overeenkomst aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Tennis Club te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Tennis Club op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Tennis Club deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Tennis Club hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Tennis Club treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Tennis Club. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Tennis Club raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Tennis Club past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Tennis Club raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen informeert de Tennis Club u per e-mail en via de website.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Tennis Club wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  Verantwoordelijke: Secretaris ’s-Gravendeelse Tennis Club E-mail: [email protected]

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 673 2400

Adres

Schenkeltje 27-29
3295 KK 's-Gravendeel

KVK-nummer

40321210